Terms And Conditions  PODACI O PRODAJNOM MJESTU


 • • Naziv tvrtke: BYBLOS V d.o.o.
 • • Broj sudskog registra: 130078701 (MBS)
 • • Porezni broj: 49018464059 (OIB)
 • • Adresa: Zelena laguna 1, 52440, Poreč, Hrvatska
 • • Telefon: 091/2020-399
 • • Mobitel: 091/2020-399
 • • E-mail: vedran@byblos.hr


 • Usluge

 • • Internet prodaja ulaznica za najavljene događaje.
 • • Sve cijene su izražene u kunama sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost i ne uključuju nikakve manipulativne troškove.


 • Services

 • • Internet ticket sales for announced events.
 • • Prices are in Croatian Kuna and value added tax are included. Handling charges are not included.


 • Uvjeti prodaje, povrat i reklamacije

 • • Taksativno plaćanje se vrši na stranicama webshopa/webprodaje.
 • • Plaćanje je isključivo kartično: Visa, Mastercard, Maestro, Diners, Discover.
 • • Kupljene ulaznice se preuzimaju pomoću osobnog identifikacijskog dokumenta na ulazu u objekat na dan događaja za koje su kupljene.
 • • U slučaju otkazivanja događaja, uplaćeni novac se vraća na vašu karticu. Povrat kupljenih ulaznica u drugim slučajevima nije moguće ostvariti.


 • Terms of sale, Returns and Complaints

 • • Taxative payment is made on a web shop.
 • • Payment only with credit card: Visa, MasterCard, Maestro, Diners, Discover.
 • • Bought tickets are retrieved using a personal identification document at the entrance to the building at the time of the event for which the tickets are purchased.
 • • In case of cancellation of the event, the money paid is returned to your card. Return ticket purchased in other cases it is not possible to achieve.


 • Izjava o sigurnosti online plaćanja

  Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

  CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

  Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

  Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

  Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

  Hvala što koristite CorvusPay!  Security of Online Payments

  While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.

  CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.

  The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard - the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.

  All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.

  Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.

  Thank you for using CorvusPay!  Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

  Byblos.hr obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Byblos.hr i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.  Privacy statement, collection of personal data and their use

  Byblos.hr agrees to protect customers personal data in a way that it collects only the necessary, basic information about customers / users that are necessary for fulfilling our obligations; inform customers about the way we collect information and regularly give customers an option about how their information, including the decision whether or not to have their name removed from lists used for marketing campaigns. All user information is strictly confidential and available only where such information necessary to perform the job. All employees Byblos.hr and business partners are responsible for respecting the policy.  Currency conversion statement

  All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.               

© 2019 Byblos | All rights reserved | Optimized by VIENDEL